Welkom bij de
Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png


Verslag Algemene Vergadering 2008 op maandag 31 maart 2008.

Als iedereen een plaats in de zaal heeft gevonden, voorzien is van een kopje koffie of thee en de presentatielijst heeft getekend, heet de secretaris, Pie Hellwig, alle aanwezigen welkom en opent de vergadering; omdat onze voorzitter, Henny Souer, helaas door de griep geveld is.

De agenda en het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 12 maart 2007 worden vastgesteld en met dank aan de secretaris, goedgekeurd.

Op verzoek van Pie wordt een ogenblik stilte gehouden voor de leden waarvan we het afgelopen jaar afscheid hebben moeten nemen. Pie vraagt of er nog op- of aanmerkingen zijn betreffende de tekst of inhoud van de in het, aan alle leden toegezonden boekje, met het jaar- en financiŽle verslag. De kascommissie laat schriftelijk weten dat ze in februari de stukken heeft gecontroleerd en in orde bevonden en stelt voor, het gehele bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt met applaus in. Omdat dezelfde leden niet twee jaar achter elkaar de kas mogen controleren, wordt een nieuw lid benoemd en een nieuw reservelid. De contributie voor 2009 wordt vastgesteld op € 16,=. Met het voorstel van het bestuur om de contributie in 2010 ook niet te verhogen, gaan de leden akkoord.

Na een korte pauze voor nog een drankje, licht de penningmeester de begroting voor 2008 toe en beantwoordt enkele vragen hierover.

Pie deelt mede dat de voorzitter nu definitief aftredend is. Maar aangezien niemand zich heeft gemeld om de hamer over te nemen, is Henny bereid nog een jaar ad interim deze taak op zich te nemen. De leden stemmen daarmee in. Verder is er dit jaar niemand aftredend. Mevrouw B. Jansen heeft zich gemeld om het bestuur te komen versterken en wordt op voorstel van het bestuur tot aspirant bestuurslid benoemd.

Bij de rondvraag informeert een nieuw lid of er bij onze vereniging iets zou kunnen worden gedaan voor de jongeren met reuma. In tegenstelling tot Den Haag vindt ze hier nauwelijks jongere leden en of er iets gedaan kan worden met de cursus Reuma uitgedaagd. Het bestuur zegt toe daar aandacht aan te besteden. Na sluiting van de vergadering is er voor iedereen nog een drankje en een door Henk Souer verzorgde schaal met warme hapjes.

Verslaggeefster Ivonne de Wit

                 foto's             

Meer verslagen                   TOP