Welkom bij de Reumapatiëntenvereniging
        Zoetermeer e.o. in liquidatie

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png

In de Algemene Vergadering van 30 juni 2022 is besloten de vereniging te ontbinden (opheffen).
Als vereffenaars zijn benoemd Pie Hellwig (voormailg secretaris/voorzitter) en Babs van der Geest (voormalig Penningmeester).

Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
in LiquidatieVerslag Algemene Ledenvergadering 21 maart 2011

Op 21 maart 2011 zijn een dertigtal leden in het Oostpunt aanwezig voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Reumapatiënten Vereniging Zoetermeer e.o.

Na het tekenen van de presentielijst en voorzien van een kopje koffie of thee met cake, zoekt iedereen een plaatsje in de zaal.

Om half twee verwelkomt Pie Hellwig de aanwezigen en opent de vergadering. Hij stelt de agenda vast en neemt aan de hand van het boekje, de notulen en het jaarverslag door. Hij vraagt of er nog op- of aanmerkingen daarover zijn.
Het contact met de Ohra over een collectieve verzekering is op niets uitgelopen.

Over de aansluitingsvormen van de Reumapatiëntenbond wordt door Pie, met een PowerPoint presentatie nog uitleg gegeven. De plannen van de bond hebben weer vertraging opgelopen.
Er wordt gevraagd hoe dat precies zit met de subsidie van € 10, =. Besloten wordt om in oktober 2011 nog een extra algemene vergadering te houden om te zien voor welke vorm onze leden van Zoetermeer kiezen.

Het Lustrum in 2012 zal in verband met de financiën minder uitbundig gevierd worden.
Hierna krijgt de penningmeester, Babs v.d. Geest, het woord voor het financieel verslag over 2010. De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en het beleid goedgekeurd. De aanwezigen stemmen hiermee in. Met een applaus wordt decharge aan het bestuur verleend.

Hierna is er een pauze voor nog een drankje.
Na de pauze wordt de begroting voor 2011 behandeld.
Op enkele punten zal de begroting nog worden aangepast.

Ingrid Bragonje treedt af. Ze wordt door Pie bedankt voor haar jarenlange inzet.
Als aspirant algemeen bestuurslid wordt Christa Heze verwelkomd. Het ligt in de bedoeling dat Christa eerst een tijdje meeloopt met het bestuur alvorens daadwerkelijk als bestuurslid voorgedragen te worden.

Voor de uitgaansdag in mei kan men zich nog opgeven. Gevraagd wordt of er toiletten in de bus zijn. Dat is niet bekend.


Pie sluit hierna de vergadering.
Hierna is er onder het genot van een hapje en een drankje nog even een gezellig samen zijn.

  Verslaggeefster Ivonne de Wit

 

              TOP