Welkom bij de Reumapatiëntenvereniging
        Zoetermeer e.o. in liquidatie

lettergrootte:   A+ Ao
anbi_t.png

In de Algemene Vergadering van 30 juni 2022 is besloten de vereniging te ontbinden (opheffen).
Als vereffenaars zijn benoemd Pie Hellwig (voormailg secretaris/voorzitter) en Babs van der Geest (voormalig Penningmeester).

Reumapatiëntenvereniging Zoetermeer e.o.
in LiquidatieVerslag Algemene ledenvergadering

maandag 27 maart 2017

SAM_1768.JPG

De voorzitter opent de vergadering en stelt vast dat er 15 aanwezigen zijn. Hij deelt mee dat hij een brief van Mw. De Zwart heeft ontvangen dat ze verhinderd is, maar alle aanwezigen de hartelijke groeten doet.
Nog drie andere leden hebben wegens ziekte afgezegd.
Hierna worden de notulen van het jaarverslag over 2016 punt voor punt doorgenomen.
De voorzitter meldt dat we dit jaar van enkele leden afscheid hebben moeten nemen en vraagt een ogenblik stilte hiervoor.
 
De voorzitter deelt mee dat  de maandelijkse ochtenden van het GIP in de hoofdbibliotheek, met informatie over reuma; die sinds vorig jaar door Mw. v.d. Geest worden waargenomen; voor een deel  zullen worden overgenomen door mw. Torn.
.
De voorzitter memoreert nog even aan het boottochtje met de Meervaarder vanaf boerderij het Geertje was een succes. Door de aanpassingen kon iedereen toch redelijk goed aan boord komen.
Helaas wordt de animo voor uitstapjes blijkbaar steeds minder, waardoor het financieel nauwelijks haalbaar is.
Ook  de EHBO dames bij evenementen zijn de laatste tijd niet meer nodig zodat er wordt overwogen deze post te schrappen.
Bij navraag naar mw. Cox, deelt de voorzitter mee dat  ze wegens ziekte van haar man afwezig is.
Het jaarverslag van de secretaris wordt goedgekeurd.  
  SAM_1769.JPG
Hierna krijgt de penningmeester, mw. v.d. Geest het woord voor het financieel verslag.
Er waren vragen over de waarborgsom PostNL.  Het bestuur legde uit dat het bedrag in orde was. Ook waren er vragen over de borgsom Citybox. Er staan nog spullen van de Reumavereniging opgeslagen en hoe dat zit met de sleutels. Omdat nog niets bekend is  over het gebruik van ruimte in en de financiën hiervoor, zal nagevraagd worden hoe dat zit.
Doordat het ledental terugloopt en dus ook de inkomsten, vroegen enkelen zich af of de contributie verhoogd zou moeten worden.  Voor 2018 ziet het bestuur daar vanaf, omdat het lidmaatschap voor een aantal leden misschien een bezwaar zal worden. Voor 2019 kan dat later nog wel bekeken worden.
De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd en akkoord bevonden en 28-2-2017 de brief  hierover naar de penningmeester verzonden en wordt met applaus aan de penningmeester decharge verleend .
 Aangezien er ook dit jaar geen opvolgers voor het bestuur gevonden zijn, blijft het huidige bestuur in functie. Dit wordt met applaus goedgekeurd
Bij de rondvraag wil de heer de Boer graag een opvolger hebben voor de ledenadministratie. Mocht hij onverhoopts ziek worden. De heer Weijgert  zal hem dan vervangen.
Door enkele leden wordt gevraagd of er op het Lustrumfeest al muziek is. Dat wordt bevestigend beantwoord
 
Hierna wordt de vergadering afgesloten met een hapje en een drankje en iedereen wel thuis gewenst.
 
  Verslaggeefster Ivonne de Wit

 

 

              TOP